Musiikkiopintojen hyväksiluku

MUSIIKKIOPISTO-OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN LUKIO-OPINNOIKSI

Koulujen Musiikinopettajat ry (KMO) ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry (SML) ovat laatineet yhdessä suosituksen  Opetushallituksen myötävaikuttamana musiikkiopistoissa suoritettujen  opintojen hyväksilukemisesta lukio-opinnoiksi. Periaatteena on ollut se, että hyväksilukeminen on molemminpuolista.

Suosituksen tavoitteena on luoda yhtenäinen käytäntö koko maahan. Vaikka kyseessä on suositus, on suositeltavaa, että sitä noudatetaan sekä lukioissa että musiikkiopistoissa. Lukiokoulutuksen yhtenä lähtökohtana on koulutuksen tasa-arvoisuus, joka toteutuu vain noudattamalla yhtenäisiä sopimuksia.

Lukiolain 23§:n tulkinta aiheuttaa monissa kouluissa vaikeuksia, koska siinä puhutaan hyväksilukemisesta mutta ei korvaavuudesta. Lain henki on kuitenkin se, että lukio-opinnot voi korvata toisessa oppilaitoksessa suoritetuilla opinnoilla, mikäli ne keskeisiltä sisällöiltään vastaavat korvattavan lukiokurssin opetussuunnitelmassa mainittuja oppisisältöjä.

Jotta turhilta sekaannuksilta vältytään, kannattaa lukion opetussuunnitelmaan lisätä maininta siitä, miten muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot merkitään opiskelijan lukio-opinnoiksi. Käydyissä neuvotteluissa huomioitiin, että lain mukaisesti kaikki lukion kurssit oppiaineesta riippumatta voidaan suorittaa ja siis korvata toisissa oppilaitoksissa suoritettavilla opinnoilla. Neuvotteluissa kuitenkin todettiin, että lukion valtakunnalliset MU1 ja MU2 kurssit ovat sisällöiltään sellaisia, ettei niitä pysty musiikkiopistossa suoritettavien opintojen avulla korvaamaan.  Muut lukion kurssit sen sijaan ovat korvattavissa, mikäli musiikkiopistossa suoritetut opinnot vastaavat keskeisiltä osiltaan niiden sisältöä.

Koska säädösten mukaan lukion rehtori päättää opintojen hyväksilukemisesta ja korvaavuuksista, musiikinopettajan kannattaa keskustella asiasta rehtorin kanssa. Näin siitäkin huolimatta, että suositus on tarkoitus lähettää mm. jokaiseen lukioon, musiikkiopistoon ja kuntaliittoon.

Kuten suosituksen lopussa todetaan, myös lukio-opintoja voidaan hyväksilukea musiikkiopiston opinnoiksi. Siksi musiikinopettajan kannattaa olla yhteydessä paikalliseen opistoon.

MUSIIKKIOPPILAITOKSISSA SUORITETTUJEN MUSIIKINKURSSIEN HYVÄKSILUETTAVUUS LUKIOISSA

SML (Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry.) ja KMO (Koulujen musiikinopettajat ry.) ovat Opetushallituksen myötävaikutuksella käydyissä neuvotteluissa valmistelleet yhdessä valtakunnallisen yleissuosituksen musiikkioppilaitoksissa suoritettujen musiikinkurssien hyväksiluettavuudesta lukioissa ja lukiossa suoritettujen kurssien hyväksiluettavuudesta musiikkioppilaitoksissa. Suositus koskee lähinnä yleislukioita.

Yleissuosituksen tavoite on:
– edistää opiskelijoiden koulutuksellista ja alueellista tasa-arvoa
– edistää opetuksen suunnitelmallisuutta ja vähentää päällekkäisyyksiä
– lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä (lukioiden ja musiikkiopistojen rehtorit sekä opettajat) opetuksen suunnittelussa ja musiikinkurssien hyväksymisessä oppilaitosten välillä

LAKI JA LAIN TULKINTA KURSSIEN HYVÄKSILUETTAVUUDESTA

Lukiolain 23 § mukaan opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritettuja kursseja, mikäli ne tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään vastaavat lukion kursseja.

Muualla suoritettujen kurssien hyväksymisen periaatteet ja käytännöt tulee sisältyä lukion vahvistettuun opetussuunnitelmaan.

Lukion opiskelijalla on oikeus saada päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta hänen sitä erikseen pyytäessä. On suositeltavaa, että hyväksilukemispäätös pyydetään ennen opintojen aloittamista. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee lukion rehtori.

HYVÄKSILUETTAVUUDEN PERIAATTEITA

Hyväksiluettavien opintojen perustana on opintoihin käytetty opetusaika. Lukion kurssin laajuus on 38 tuntia. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia. (LA § 1 1.mom.) Kotona tehtävä opiskelu/harjoittelu ei voi olla osa hyväksiluettavaa suoritusta.

Opetusmuoto, yksilö/ryhmäopetus, ei  vaikuta kurssin hyväksiluettavuuteen.

Pääsääntöisesti musiikkioppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukion soveltaviksi kursseiksi.

Lukion pakollisia musiikinkursseja ei yleensä voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla.

Lukion syventäviksi kursseiksi voidaan parhaiten hyväksyä muualla suoritettuja opintoja, kun kurssien sisällöt on suunniteltu yhdessä koulun kanssa. Kurssin tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi tulee olla kirjattuna lukion opetussuunnitelmaan. Syventävien kurssien sisältöjen tulisi palvella koko lukion toimintaa.
Syventävien kurssien keskeisenä tehtävänä on tuottaa virikkeitä erilaisten taidekasvatuksellisten teemojen toteuttamiselle ja opetussuunnitelman eheyttämiselle. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994)

Lukion pakolliset ja syventävät kurssit on aina arvosteltava numeroarvosanalla.

Muualla suoritettavien opintojen ei tulisi estää lukion kurssien toteutumista. Hyväksiluettavuus ei saisi heikentää koulussa annettavan musiikinopetuksen määrää tai toimintaedellytyksiä.

ENNEN LUKIOTA SUORITETUT OPINNOT

Opetussuunnitelmassa voidaan päättää, hyväksytäänkö ko. lukiossa ennen lukion alkamista suoritettuja opintoja.

Musiikkiopistoasteen tasoisia opintoja voidaan pitää vaatimuksiltaan lukiotasoisina.

SUORITUSTEN TARKISTAMINEN JA ARVIOINTI

Jotta lukio voisi hyväksilukea muualla suoritettuja opintoja, seuraavat menettelyt ovat tarkoituksenmukaisia:

Opiskelija itse huolehtii musiikkioppilaitoksessa suoritettujen opintojen suoritusmerkintöjen tuomisesta lukioon. Tämä tapahtuu näyttämällä musiikkioppilaitoksen opintokirja lukiossa.

Lukion arkistoon otetaan kopio opintokirjasta tai matrikkeliotteesta ja tarpeen mukaan kurssitutkintosuorituksesta, jos opintojen hyväksilukeminen edellyttää musiikkioppilaitoksessa hyväksyttyä suoritusta.

Musiikkioppilaitoksen opintokirjassa tai matrikkeliotteessa tulee olla lukukauden alku- ja loppumerkinnät, viikoittainen opetusaika ja merkintä poissaoloista tai että poissaoloja ei ole.

Lukion arviointiohjeiden mukaan oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Mikäli musiikkioppilaitoksessa suoritetut opinnot arvioidaan lukiossa numeroarvosanoilla, käytetään arviointiohjeiden mukaista muuntotaulukkoa (Lukion arviointiperusteet, s. 11).

Asteikko 1-5  lukioasteikko
Hylätty  4 (hylätty)
1  5 (välttävä)
2  6 (kohtalainen)
3  7 (tyydyttävä)
4  8 (hyvä)
5  9 (kiitettävä), 10 (erinomainen)

MAHDOLLINEN HYVÄKSILUETTAVUUS LUKIOSSA

Musiikkiopistoasteen opinnot

Solistiset laulu/instrumenttiopinnot   opetusajan mukaan (ennen lukiota  tai 1.
peruskurssin 3/3 tai laulussa 2/2 suorittamisen lukionkäyntivuonna suoritettu solistinen I jälkeen kurssitutkinto 2 kurssia)

Säveltapailun I kurssi                     2 kurssia
Teorian I kurssi                             2 kurssia
Harmoniaoppi                               2 kurssia
Musiikkitiedon I kurssi                   2 kurssia

Musiikin perusasteen opinnot
(Vain lukioaikana suoritetut opinnot)
Instrumentin ja laulun perusopetus  opetusajan mukaan
Säveltapailun ja teorian peruskurssit
1/3 musiikkioppilaitoksen hyväksytty suoritus      1 kurssi
2/3 musiikkioppilaitoksen hyväksytty suoritus      1 kurssi
3/3 musiikkioppilaitoksen hyväksytty suoritus      2 kurssia
Musiikkitiedon peruskurssi                                 1 kurssi

Muut opinnot
Opetusajan mukaan
– kuorokurssi
– orkesterikurssi
– pop- jazzkurssi/bändikurssi
– musiikkiteknologian kurssi
– produktio

MAHDOLLINEN HYVÄKSILUETTAVUUS MUSIIKKIOPPILAITOKSESSA

Lukion kurssin laajuus on 38 opetustuntia.

Musiikkitieto
Kuorokurssi
Orkesterikurssi
Bändikurssi
Musiikkiteknologian kurssi
Kansanmusiikin kurssi
Maailmanmusiikin kurssi
Pop- ja jazzlaulun kurssi

Opiskelija todistaa kurssin suoritetuksi näyttämällä lukion jaksoarvostelun musiikkioppilaitoksessa.

Helsingissä kesäkuun 15. päivänä 2001

Eeva Karhi                                                                      Timo Veijola
Koulujen Musiikinopettajat ry:n puheenjohtaja             Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry:n puheenjohtaja