Musiikin valinnaisainekysely 2018

Koulujen Musiikinopettajat ry (KMO ry) toteutti keväällä 2018 verkkokyselyn koskien musiikin valinnaisopetuksen toteutumista. Kyselyssä pyrittiin selvittämään uuden kansallisen opetussuunnitelman (POPS2014) voimaantulon aiheuttamia muutoksia musiikin valinnaisopetukseen sekä ala-, että yläkoulussa. Kysely toteutettiin verkkokyselylomakkeella, johon haettiin osallistujia KMO:n verkkosivujen ja ”Mitä tehdä musatunnilla” Facebook-ryhmän kautta kevätlukukaudella 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 105 musiikkia opettavaa opettajaa ympäri Suomen.  

Kyselyn tulokset

82,9% opettajista ilmoitti vastauksensa koskevan yläkoulun valinnaismusiikin opetusta. 17,1% ilmoitti vastauksensa koskevan sekä ala-, että yläkoulun valinnaismusiikkia. 73,3% kyselyyn vastanneessa koulussa musiikin pakollinen opetus (2vvt) järjestettiin kokonaan 7.luokan aikana. 26,7% ilmoitti, että yläkoulun pakollisen musiikin opetuksen kaksi vuosiviikkotuntia on jaettu tasan seitsemännelle (1vvt) ja kahdeksannelle luokalle (1vvt).

Kysymykseen ”Toteutuuko valinnaismusiikki koulussasi lukuvuodella 2018-2019” vastattiin seuraavasti (KUVIO 1). 58,1% vastaajista ilmoittivat valinnaisten musiikin kurssien  toteutuvan koulussaan. 38,1% vastaajista ilmoitti, että valinnaiset musiikin kurssit eivät toteudu ollenkaan. 3,8 prosentilla vastaajista ei ollut tietoa tilanteesta.

KUVIO 1. Valinnaisten musiikin kurssien toteutuminen lukuvuodella 2018-2019

Vastattaessa toteutuneiden musiikin valinnaiskurssien määrään edellisvuosiin verrattuna (KUVIO 2), vastaajista 36,2% ilmoitti valinnaiskurssimäärän pysyneen ennallaan, 44,8% ilmoitti valinnaisten musiikin kurssien määrän vähentyneen, 15,2% kurssien määrän kasvaneen ja 3,8% vastaajista ei ollut tietoa asiasta.

KUVIO 2. Valinnaisten musiikin kurssien määrän muutos edellisvuosiin verrattuna

Musiikin kurssien määrän väheneminen ilmeni enemmän kooltaan pienemmissä kouluissa (alle 90 oppilasta vuosiluokalla). Suurissa kouluissa (vuosiluokka yli 130 oppilasta) sen sijaan havaittiin enemmän musiikin valinnaiskurssien määrän kasvua. Otoksen pienen koon vuoksi tämä tulos on suuntaa-antava.  

64,8 % vastaajista ilmoitti valinnaisaineiden valitsemisen menetelmäksi ns. ”korimallia”, Muut mainitut valintamenetelmät olivat kuvauksien mukaan vaihtelevia (35,2%).

Musiikin valinnaisaineryhmiin vaadittava minimi oppilasmäärä vaihteli koulun koosta riippuen 6-20 oppilaan välillä. Tyypillisimmin 10-15 oppilasta riitti vastauksien mukaan musiikin valinnaisryhmän perustamiseen.

Vastaajista 45,7% oli sitä mieltä, että nykyinen valinnaisryhmätilanne heikentää koulun juhlien musiikkiohjelmien järjestämistä. Vastaajista 41% koki, että nykyisellä tilanteella ei ole vaikutusta juhlajärjestelyihin. 13,3% mielestä juhlien järjestelytilanne oli parantunut.

Tulosten tulkinta ja suositus

Koulujen Musiikinopettajat ry esittää suorittamansa kyselyn tulosten perusteella huolensa musiikin valinnaisten kurssien valintojen vähenemisen ja kurssien toteutumattomuuden vuoksi. Jatkossa on tarkasteltava tarkemmin erilaisten korimallien ja muiden valintamallien vaikutuksia valinnaisten musiikin kurssien toteutumiseen.

Koulujen Musiikinopettajat ry suosittelee, että valinnaisten opintojen valinnan ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota kouluissa. Taito- ja taideaineiden valinnat on turvattava valintarakenteissa niin, että lukuaineet tai uudet kurssikokonaisuudet eivät kilpaile varsinaisten taito- ja taideaineiden kanssa. On myös tärkeää turvata oppilaiden tasavertaiset valinnan mahdollisuudet eri aineiden välillä. Opetuksen rakenteellisen suunnittelun on oltava läpinäkyvää, tasavertaista ja opettajia osallistavaa. Korostamme rehtorien ja opetustoimen vastuuta tämän toteutumisessa.

Lisätiedot kyselyyn liittyen:

Koulujen Musiikinopettajat ry / Jouni Haapakoski
puheenjohtaja (at) koulujemusiikinopettajat.fi
0408697150