Taito- ja taideaineet nykyistä vahvemmin mukaan ylioppilastutkintoon

KMO on julkaissut kannanoton liittyen lukion ja korkeakoulujen välisen jatkumon kehittämiseen sekä ylioppilastutkintoon. KMO toivoo taito- ja taideaineiden huomioimista nykyistä enemmän ylioppilastutkinnossa sekä oppiaineiden erityispiirteiden huomioimista hakuprosessin ja koko jatkumon kehittämisessä. Alla koko kannanotto luettavissa:

 

Kannanotto 7.3.2017

Taito- ja taideaineet nykyistä vahvemmin mukaan ylioppilastutkintoon

Lukiokoulutus kehittyy ja uudistuu sekä ylioppilastutkintoa kehitetään. Koulujen Musiikinopettajat on huolissaan taito- ja taideaineiden asemasta tulevaisuuden lukiokoulutuksessa.

Lukion merkitys on tärkeä yleissivistävänä koulutuksena sekä merkittävänä osana koulutusjatkumoa peruskoulusta ammatillisiin opintoihin tai korkeakouluun. Lukiokoulutus painottuu tällä hetkellä voimakkaasti ylioppilaskirjoituksiin, joissa mitataan lukion aikana hankittua osaamista. Tällä hetkellä taito- ja taideaineet eivät tässä mittauksessa ole mukana. Koulujen Musiikinopettajat toivoo että tulevaisuudessa myös musiikkia koskevia kysymyksiä olisi mukana ylioppilaskirjoituksissa. Mahdollisuuksia on monenlaisiin analysointi- ja kirjoitustehtäviin, joilla tietynlaista musiikkiosaamista voisi tuoda esiin hyödyntäen mm. teknologiaa ja kuva- sekä videomateriaalia. Taito- ja taideaineet ovat luontevia myös oppiainerajat ylittäviin tehtäviin.

Lukiosta valmistumisen aika on hektistä nuorille. Samana keväänä ovat monella ylioppilaskirjoitukset sekä pääsykokeet mahdolliseen tulevaan oppilaitokseen. Koulujen Musiikinopettajat ry:n mielestä, että lukion ja korkeakoulujen välinen siirtymä kaipaa kehittämistä. Kuitenkin KMO:n kanta on, että taito- ja taidealoille pääsykokeet ovat hyvin tärkeä osa valintaprosessia eivätkä lukio-opinnot tai ylioppilaskirjoitus voi korvata pääsykokeiden merkitystä hakuprosessissa. Pääsykokeilla on, ja tulee olla, tärkeä rooli osana hakuprosessia. Niihin on musiikin osalta usein valmistauduttu vuosia myös lukion ulkopuolella. Opettajankoulutukseen hakeuduttaessa soveltuvuus on hyvin tärkeä pääsykokeissa mitattava asia.

Lukiodiplomi on lukiolaiselle tällä hetkellä yksi mahdollisuus näyttää musiikkiosaamistaan. Lukiodiplomin asema toisen asteen ja korkea-asteen välillä on kuitenkin haastava, sillä diplomin suorittamismahdollisuudet ovat vaihtelevat ympäri Suomea ja lisäksi musiikkikurssien tarjonta myös vaihtelee. Haasteena on myös diplomin vertailukelpoisuus kansallisesti. Arvioinnissa yksittäisellä opettajalla on päätösvaltaa hyvin paljon ja arviointimenettelyt ovat moninaisia. Näistä syistä diplomit eivät ole vertailukelpoisia. Tietyn lukiodiplomin suorittamisesta voi saada tällä hetkellä osaan korkeakouluista lisäpisteen hakuprosessissa.

Lukion eri oppiaineiden ominaispiirteet on hyvä tunnistaa koulutuksen kehittämisprosesseissa. KMO toivoo kehittämistyössä myös huomioitavan nämä erityispiirteet. Musiikin osalta KMO näkee hyviä mahdollisuuksia ottaa oppiaine mukaan ylioppilaskirjoituksiin. Musiikki tapahtuu ajassa ja koulun musiikinopetuksessa tärkeimpiä arvoja ovat yhdessä tekeminen ja musiikin kokeminen. Tietynlaista musiikillista osaamista ja tietämystä on kuitenkin mahdollisuus mitata monilla tavoin. Erityislaatuisuutensa vuoksi musiikillisen osaamisen mittaamisessa kuitenkaan ei tule jättää huomiotta läsnäolon ja musiikillisen toiminnan kautta ilmenevää osaamista. KMO toivoo lukiokoulutusta sekä lukion ja korkea-asteen välisen jatkumon kehittämistä, mutta kuuluttaa oppiaineiden erityispiirteiden huomioimista kehitystyössä. Lisäksi toivomme ylioppilastutkintoa kehitettävän laajasti huomioiden myös nyt pois suljettujen oppiaineiden mahdollisuudet osana ylioppilastutkintoa.

Tiivistelmä:

  1. Taito- ja taideaineita tulisi nykyistä enemmän huomioida ylioppilaskirjoituksissa. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset mahdollistavat monenlaiset tehtävät ja tietynlaisen osaamisen ja ymmärryksen mittaamisen myös musiikin osalta.
  2. Lukiokoulutuksen ja korkea-asteen välistä jatkumoa on kehitettävä.
  3. KMO pitää valintakokeita tärkeinä ja mielekkäinä korkeakouluvalmiuksia mittaavana menettelynä edelleen taide- ja kasvatusaloilla.
  4. Lukiodiplomi tulee säilyttää ja sitä kehittää edelleen.

Lisätietoja:

Maiju Laurila, puheenjohtaja, Koulujen Musiikinopettajat ry, 0505602214, puheenjohtaja@koulujenmusiikinopettajat.fi