Koulujen Musiikinopettajat ry:n julkilausuma – Musiikki kuuluu kaikille

Helsingin kaupunki suunnittelee luokkamuotoisena annettavan painotetun opetuksen lakkauttamista. Ehdotusta perustellaan sillä, että luokkamuotoisen painotetun opetuksen nähdään lisäävän segregaatiota. Muutosta esitetään myös oppilaiden valintaperusteisiin sekä siihen, missä painotettua opetusta voitaisiin järjestää. 

Painotettu opetus ei ole uhka, vaan mahdollisuus, jonka lukuisia hyötyjä esimerkiksi juuri segregaation torjumisessa tulisi laajentaa ja tehostaa. Ehdotetut toimet vähentäisivät lisäksi musiikinopetuksen määrää Suomessa, mitä emme voi yhdistyksenä hyväksyä.

Taito- ja taideaineissa saadut onnistumisen kokemukset ovat saavutettavissa myös muin kuin perinteisen koulunkäynnin menestyksen mittarein. Hyvästä kouluosaamisesta saatu tunnustus ja hyväksyntä lisäävät oppilaan sitoutumista koulumaailmaan. Taito- ja taideaineiden opiskelu antaa myönteisiä oppimisen kokemuksia, jotka tukevat myös muuta oppimista. Musiikin opiskelu opettaa monipuolisesti esimerkiksi luovuutta, soveltamis- ja arviointikykyä — asioita, joita enenevissä määrin tarvitaan myös tulevaisuuden työelämässä. 

Musiikki ja sen kautta saadut yhteisölliset kokemukset luovat yhteisöllisyyttä, keskinäistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja yhteishenkeä sekä tasa-arvoa ihmisten keskuudessa.  Lapset ja nuoret saavat ryhmämuotoisessa painotetussa opetuksessa kokemuksen joukkoon kuulumisesta sekä minäpystyvyydestä positiivisin ja yhteiskunnassamme hyväksi nähdyin keinoin.  On sanomattakin selvää, että riittävällä resursoinnilla kaikki se hyvä, mitä laadukkaan musiikkikasvatuksen parissa saavutetaan, heijastuu positiivisena takaisin yhteiskuntaan. 

Tavoitteena tulisi olla, että jokainen nuori voisi lähikoulussaan opiskella taito- ja taideaineita mahdollisimman monipuolisesti. Taito- ja taideaineiden tarjontaa voitaisiin lisätä muun muassa aitoa valinnaisuutta tai kerhotunteja lisäämällä. Tämä voisi tarkoittaa käytännössä sitä, että motivoituneille oppilaille voitaisiin perustaa esimerkiksi musiikin tai vieraan kielen ryhmä tavanomaista pienemmällä valintamäärällä. Toinen näkökulma olisi sellaisen painotetun opetusmuodon kehittäminen nykyisen rinnalle, johon oppilas voidaan hyväksyä muun kuin nykyisen kaltaisen valintakokeen perusteella. Tämä ei saa kuitenkaan tapahtua nykyisen systeemin kustannuksella.

Koulujen Musiikinopettajat ry toivoo, ettei Helsingin kaupunki hätäile nykyisen painotetun opetuksen alasajossa. Asian tärkeys vaatii avointa keskustelua, johon poliittisten päättäjien lisäksi pääsevät osallistumaan opetushenkilöstö, tutkijat sekä muut asian parissa työskentelevät tahot. Parhaat ratkaisut saavutetaan pitkäjänteisellä, yhdessä tehdyllä kehittämistyöllä sekä riittävillä taloudellisilla sekä ajallisilla resursseilla.

Helsingissä 20. päivä helmikuuta 2023

Koulujen Musiikinopettajat ry:n hallitus