Säännöt

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

 • YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

  • Yhdistyksen nimi on Koulujen Musiikinopettajat ry, Skolornas Musiklärare rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 • YHDISTYKSEN TARKOITUS

  • Yhdistyksen tarkoituksena on yleissivistävissä oppilaitoksissa (peruskoulut, lukiot, työväen- ja kansalaisopistot, kansanopistot ja opettajankoulutuslaitokset) musiikkia opettavien opettajien ammattitaidon kehittäminen, ammattietujen valvominen sekä yhteishengen ja yhteisten tavoitteiden vaaliminen. Yhdistys järjestää koulutusta, valvoo opettajien palkkaus- ynnä muita etuja tekemällä niitä koskevia aloitteita viranomaisille, seuraa alaa koskevaa julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä toimii musiikinopettajien keskeisenä yhdyssiteenä. Yhdistys voi asettaa toimikuntia, jotka seuraavat ja kehittävät musiikinopetusta eri oppilaitoksissa.
 • YHDISTYKSEN JÄSENET

  • Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät musiikkia opettavat opettajat. Musiikin ammattiopiskelijat voidaan hyväksyä opiskelijajäseniksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle kirjaamismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päätetään syyskokouksessa.

  • Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka sitä kirjallisesti anoo ja joka taloudellisesti tai muulla tavalla haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenet suorittavat syyskokouksen päättämän vuotuisen jäsenmaksun. Kannatusjäsenillä ei ole päätösvaltaa yhdistyksen toiminnassa.

  • Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen.

  • Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi musiikkikasvatuksen alalla erityisen ansioituneen henkilön myöntämällä hänelle Pro Musica -ansiomitali. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.
 • YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
  • Yhdistyksen kokoukset

   Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka on pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä sekä syyskokous, joka on pidettävä vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille postitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
   Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:Kevätkokouksessa
   1. Esitellään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastuskertomus.
   2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
   3. Käsitellään muut työjärjestykseen hyväksytyt asiat.

   Syyskokouksessa 1. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun ja kirjaamismaksun suuruus.
   2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi seuraavaksi toimikaudeksi. 3. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle. 4. Valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä. 5. Käsitellään muut työjärjestykseen hyväksytyt asiat.

  • Hallitus ja toiminnanjohtaja

   Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Puheenjohtajan lisäksi siihen kuuluu kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, vuosittain erovuorossa puolet, ensimmäisellä kerralla arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan.

  • Hallituksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään neljä (4) jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
  • 10§
   Hallituksen tehtävänä on:

   • toimia yhdistyksen päämäärien hyväksi
   • kutsua yhdistyksen kokoukset koolle
   • valmistella yhdistyksen varsinaisten kokousten ohjelma
   • panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
   • hyväksyä uudet jäsenet
   • vastata yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta
   • hoitaa yhdistyksen omaisuutta
   • valita keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat
   • tarvittaessa valita ja erottaa toiminnanjohtaja
   • määrätä toimikuntien ja toimihenkilöiden tehtävät ja palkkiot
   • edustaa yhdistystä sen ulkopuolella
   • kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi ansioituneet henkilöt myöntämällä heille Pro Musica -ansiomitali
   • toimittaa yhdistyksen jäsenlehteä
  • 11§
   Yhdistyksen toiminnanjohtajan valitsee hallitus. Toiminnanjohtajalla on hallituksen kokouksissa vain puheoikeus. Toiminnanjohtaja vastaa toimistaan hallitukselle.
   Toiminnanjohtajan tehtävänä on:

   • toimia hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä
   • panna toimeen hallituksen päätökset
   • vastata yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta
   • toimia yhdistyksen taloudenhoitajana juoksevissa raha-asioissa
   • hoitaa yhdistyksen tiedotusta
   • edustaa tarvittaessa yhdistystä sen ulkopuolella
   • toimia toimitussihteerinä yhdistyksen jäsenlehdessä
   • ylläpitää jäsenluetteloa
  • 12§
   Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.
  • Piiriasiamiehet
   13§
   Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsomansa määrän jäseniä piiriasiamiehiksi kattavasti eripuolelta Suomea. Piiriasiamies toimii oman alueensa musiikinopettajien yhdyshenkilönä ja yhdistyksen paikallisena edustajana, edistää yhdistyksen tavoitteiden toteuttamista sekä suorittaa muita hallituksen päättämiä tehtäviä.
 • YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
  • 14§
   Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava kirjallisesti jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
 • YHDISTYKSEN TIEDOTTAMINEN
  • 15§
   Yhdistys julkaisee jäsenlehteä, Agitato!-jäsentiedotetta ja ylläpitää verkkosivuja.
 • YHDISTYKSEN OMAISUUS
  • 16§
   Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Mitään yhdistykselle luovutettuja maksuja ja varoja ei luovuteta takaisin. Yhdistyksen varoja käytetään hallituksen ja toiminnanjohtajan harkinnan mukaan 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
 • SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET
  • 17§
   Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous saatuaan asiasta perustellun kirjallisen ehdotuksen hallitukselta. Muuttamispäätökseen tarvitaan vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.
 • YHDISTYKSEN PURKAMINEN
  • 18§
   Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous saatuaan asiasta perustellun kirjallisen ehdotuksen hallitukselta. Purkamispäätöksen aikaansaamiseen tarvitaan vähintään 4/5 äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös tulee voimaan sen jälkeen, kun sen vähintään edellä mainitulla äänten enemmistöllä on vahvistanut aikaisintaan kuukauden kuluttua pidetty toinen yhdistyksen kokous.
  • 19§
   Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat kokouksen päätöksen mukaisesti sellaisiin tarkoituksiin, jotka edustavat yhdistyksen päämääriä.
  • 20§
   Kaikissa muussa noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.
  • 21§
   Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.