MUSIIKKI ON AINE, JOSSA KAIKKI KUKAT SAAVAT KUKKIA

Kerttuli Palovaara palkittiin Koulujen musiikinopettajien kevätpäivillä huhtikuussa lukuvuoden 2015-2016 parhaasta pro gradusta. “Musiikki on aine, jossa kaikki kukat saavat kukkia”- Musiikinopettajien ja tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaaminen musiikintunneilla on aiheeltaan ajankohtainen ja nostaa esille erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamiseen liittyvät haasteet sekä musiikkikasvatuksen koulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen kehitystarpeet.

Kerttuli Palovaaran kiinnostus erityistä tukea tarvitsevia oppilaita kohtaan alkoi kasvaa opiskeluaikana Oulun yliopistossa. “Haluan ymmärtää ihmisiä, joilla on erityisiä haasteita elämässä”, Palovaara kertoo. Opiskeluaikanaan hän kohtasi tukea tarvitsevia oppilaita niin opetusharjoitteluissa kuin sijaisuuksia tehdessään. Heidän kohtaamisensa oli mielenkiintoista, mutta haasteellista. “Tunsin itseni neuvottomaksi, ja koska musiikkikasvatuksen opinnot eivät tarjonneet juurikaan erityismusiikkikasvatuksen tai erityispedagogiikan opintoja, halusin tutustua aiheeseen tarkemmin opinnäytetyössäni”, Palovaara muistelee.

Monipuoliset opinnot ammatillisen kehittymisen tukena

Musiikkikasvatuksen opintojen lisäksi Palovaara opiskeli musiikkiterapian perus- ja aineopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Musiikkiterapiaopinnot antoivat hänelle paljon ymmärrystä ja tietoa erityisryhmistä ja heidän taustoistaan, sekä siitä, miten heitä voitaisiin tukea musiikin keinoin. Opinnoissa käytiin käytännössä läpi erilaisia musiikkiterapiamenetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös musiikkikasvatustyössä sekä musiikin vaikutuksia mm. aivojen kehitykseen, oppimiseen ja tunteisiin. Musiikkikasvatuksen opinnot puolestaan kehittivät esimerkiksi pedagogista ajattelua ja ryhmänhallintataitoja, jotka hyödyttävät myös musiikkiterapeutin työssä.

Gradun aihe on myös ajankohtainen, sillä vuoden 2011 perusopetuslain muutoksessa otettiin käyttöön kolmiportainen tuki kaikissa aineissa, myös musiikissa. Se tarkoittaa, että tukea tarvitsevat oppilaat pyritään integroimaan yleisopetukseen ja jokaisen opettajan tulee antaa oppilaalle hänen tarvitsemaansa tukea. Kuitenkin musiikinopettajien valmiudet kohdata erilaisia oppijoita vaihtelevat suuresti.

Erityispedagogiikan tarve musiikkikasvatuksen koulutuksessa

Palovaaran mukaan opintoihin tulisikin sisältyä nykyistä enemmän erityismusiikkikasvatuksen ja erityispedagogiikan opintoja. Erityisryhmistä, kolmiportaisesta tuesta ja musiikin vaikutuksista tulisi puhua enemmän. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka oppilaiden tuen tarve voidaan tunnistaa, millaisia haasteita oppilailla voi olla musiikin opiskelussa, miten heitä voidaan tukea opiskelussa ja mitkä ovat musiikin mahdollisuudet erilaisten haasteiden kohtaamisessa. Palovaaran gradu antaakin paljon kehitysideoita opettajankoulutuksen tulevaisuutta ajatellen.

Kolmiportaisen tuen toteutus haasteellista

Palovaaran tutkimuksen mukaan yli puolet musiikinopettajista kokevat valmiutensa kohdata tukea tarvitsevia oppilaita hyviksi. Kuitenkin vastavalmistuneiden musiikinopettajien valmiudet ovat huomattavasti heikommat. “On selvää, että työssä oppii, sillä kyselyni tuloksien mukaan jo useamman vuoden työelämässä olleet musiikinopettajat ja musiikkia opettavat luokanopettajat kokivat valmiutensa kohdata tukea tarvitsevia oppilaita pääsoin melko hyviksi”, Palovaara kertoo.

Erityisopettajan pätevyyden omaavat opettajat erottuivat joukosta siinä, että he kokivat valmiutensa useimmin erittäin hyviksi. Erityispedagogiikan koulutus antaa siihen eväät. Kolmiportaisen tuen toteutus koettiin haasteellisimmaksi johtuen koulutuksen ja tiedonkulun ongelmista. Palovaara kuuluttaakin täydennyskoulutuksen ja työyhteisön tuen merkitystä. Moni opettaja kokee, etteivät he saa tarpeeksi tietoa oppilaiden taustoista eivätkä tukea oppilaiden vanhemmilta.

Palovaaran tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että musiikinopettajilla on käytössään paljon hyviä ja toimivia tukimuotoja. Oppimisen haasteiden, musiikin oppimista ja hyvinvointia tukevien vaikutusten sekä erityisryhmille soveltuvien musiikin opetusmenetelmien paremmasta tuntemisesta olisi kuitenin paljon hyötyä musiikinopettajan työssä. Aineistosta nousi esille myös työrauhaongelmien yleisyys ja tarve avustajalle musiikkiluokassa. Myös tilaratkaisut, jotka mahdollistavat opetukset eriyttämisen ja eriytetyt opetusmateriaalit, koettiin tärkeiksi.

Palovaaran mukaan taito-ja taideaineilla on suuri merkitys oppilaille. Niiden mahdollistamien onnistumisen kokemusten kautta oppilaat saavat itseluottamusta ja oppivat sinnikkyyttä. Musiikin tekemisen sosiaalinen luonne ja ryhmässä toimiminen kehittää myös sosiaalisia taitoja. Tutkimuksensa tuloksia Palovaara on päässyt testaamaan käytännössä, kun hän toimii parhaillaan musiikin tuntiopettajana Kajaanin lyseossa opettaen musiikkia ja kuvataidetta 7.-9.-luokkalaisille. Hänen luokassaan on näin keväällä epäilemättä upea kukkaloisto!

Kerttuli1 Kerttuli2


Pro Musica -mitalista itseluottamusta muusikkouteen

On taas se aika vuodesta, kun uudet ylioppilaat painavat lakin päähänsä. Musiikinopettajilla on mahdollisuus muistaa niitä opiskelijoita, jotka ovat ansioituneet musiikin opinnoissa sekä koulun musiikillisessa toiminnassa. Koulujen musiikinopettajat Ry myöntää Pro Musica -mitalin ja kunniakirjan opettajien anomuksesta tunnustuksena musiikillista lahjakkuutta ja harrastuneisuutta osoittaneelle opiskelijalle. Lukion musiikinopetus pohjautuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa ihmisen kulttuuria. Musiikillinen osaaminen ja aktiivinen kulttuurivaikuttamisen kouluyhteisössä onkin hyvä peruste ansiomitalin saamiselle.

Oululaisen Madetojan musiikkilukion musiikinopettaja Johanna Kemppainen näkee mitaleiden roolin tärkeänä koulutaipaleensa päättävän ansioituneen musiikinopiskelijan muistamisessa. Perusteet mitalin saamiselle ovat olleet aktiivinen näkyminen ja toimiminen ansioituneesti Madetojan musiikkilukion toiminnassa. Kemppaisen mukaan heillä on ollut tapana myöntää vuosittain kaksi mitalia. Toinen on osoitettu klassisen musiikin edustajalle ja toinen kevyemmän musiikin taitajalle. Viime keväänä perusteina olivat mm. ansioitunut toiminta kamarimusiikissa ja koulun sinfoniaorkesterissa. Vastuuntuntoisuus ja aktiivisuus yhteisön musiikillisessa toiminnassa otetaan siis huomioon. Mitalin voi myöntää näin ollen useammalle opiskelijalle samassa lukiossa.

Kemppaisen mukaan opiskelijat ovat arvostaneet saamansa mitalia ja pitäneet sitä suurena kunnianosoituksena lukioajastaan musiikin parissa. “Se on tuonut myös lisää itseluottamusta muusikkouteen”, Kemppainen lisää.  Useat Madetojan musiikkilukion Pro Musica -mitalin saaneista toimivat tällä hetkellä ammattilaisina musiikin parissa, esimerkiksi muusikoina, pedagogeina ja tutkijoina.

Miko Kontturi sai Pro Musica -mitalin Madetojan Musiikkilukiosta valmistuessaan vuonna 2014.  Koulun musiikinopetuksesta hän kertoo saaneensa ennen kaikkea hyviä ystäviä, laajan ymmärryksen musiikin teoriasta, käytännöstä ja historiasta sekä sen kulttuurillisista merkityksistä. Kontturi osallistui lukio-aikanaan aktiivisesti musiikkielämään myös koulun ulkopuolella. Hän kertookin olleensa otettu tästä musiikinopettajien huomionosoituksesta koulutaipaleen päättyessä ja jatkaneensa musiikin viitoittamalla tiellä. Nykyään Kontturi opiskelee Pop & Jazz Konservatoriossa Helsingissä pääaineenaan laulu. Hän on työskennellyt myös Vaasan Kaupunginteatterissa teatterimuusikkona.

Anna von Becker palkittiin Pro Musica -mitalilla hänen valmistuessaan Madetojan musiikkilukiosta 2015. Hän oli osallistunut aktiivisesti koulun musiikkitoimintaan useissa kokoonpanoissa ja eri instrumenteilla.  “Oli hienoa saada tuollainen mitali, ja erityisen hienolta se tuntui musiikkilukiossa, jossa on niin monia musiikillisesti ansioituneita opiskelijoita”, von Becker muistelee. Von Becker opiskelee tällä hetkellä Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa, mutta hänellä on opiskelupaikka myös matematiikan laitoksella. Kontturille ja von Beckerille mitalit ovat siis olleet yksi merkittävä askel yhä jatkuvaan aktiiviseen elämään musiikin puolesta, pro musica.


Kevätpäivät 2017 Espoon sydämessä

”Kannatti herätä tänä aamuna!”

Stipendi, 108 euroa, KMO: ikävuosien mukaan

Stipendi, 108 euroa, KMO:n ikävuosien mukaan

Kevätpäivät, kevään kohokohta, vietettiin Espoon sydämessä WeeGee-talossa. Arkkitehtuurin betonibrutalismi, runsaat visuaaliset virikkeet ja laajojen tilojen akustiset ulottuvuudet loivat mitä otollisimmat olosuhteet päivän kahdelle työpajalle teemoinaan vuorovaikutus ja luova tuottaminen.

Aluksi palkittiin Kerttuli Palovaara lukuvuoden 2015–2016 parhaasta pro gradusta ”Musiikki on aine, jossa kaikki kukat saavat kukkia” – Musiikinopettajien ja tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaaminen musiikintunneilla.

Kerttuli tuo gradussaan ansiokkaasti esille musiikin ja erityisopetuksen suhdetta haasteineen. Salissa kuultiin hyvin yksimielistä hyminää lisäkeinojen tarpeellisuudesta erityistä tukea tarvitsevien kohtaamiseen musiikin tunneilla.

Vuoden musiikinopettaja Maija Kukila maistatti yleisöään, kuin alkupalana päivän työpajoista, kertomalla energisestä tempauksestaan: macarenaa – flamencon, rumban ja tanssipopin sekoitusta – tanssittiin oppilaiden vetämänä koulun agorassa. Yhteisöllisyyden vahvistusta isosti tekemällä! Lue Maijasta lisää 5.2. julkaistussa artikkelissa Vuoden musiikinopettajaksi 2016 valittiin Maija Kukila Juankoskelta. Continue reading


Yhdistyksen kevätkokous lauantaina 25.3.

Koulujen Musiikinopettajat ry:n kevätkokous järjestetään lauantaina 25.3. klo 16:30. Paikkana: Näyttelykeskus WeeGee, Paletti (Ahertajantie 5, Espoo). Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Kokousmateriaalit saa pyydettäessa sähköpostitse. Ilmoittautua voi sähköpostitse osoitteeseen: puheenjohtaja@koulujenmusiikinopettajat.fi ja samasta osoitteesta voi pyytää myös kokousmateriaaleja.Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!


Taito- ja taideaineet nykyistä vahvemmin mukaan ylioppilastutkintoon

KMO on julkaissut kannanoton liittyen lukion ja korkeakoulujen välisen jatkumon kehittämiseen sekä ylioppilastutkintoon. KMO toivoo taito- ja taideaineiden huomioimista nykyistä enemmän ylioppilastutkinnossa sekä oppiaineiden erityispiirteiden huomioimista hakuprosessin ja koko jatkumon kehittämisessä. Alla koko kannanotto luettavissa:

 

Kannanotto 7.3.2017

Taito- ja taideaineet nykyistä vahvemmin mukaan ylioppilastutkintoon

Lukiokoulutus kehittyy ja uudistuu sekä ylioppilastutkintoa kehitetään. Koulujen Musiikinopettajat on huolissaan taito- ja taideaineiden asemasta tulevaisuuden lukiokoulutuksessa.

Lukion merkitys on tärkeä yleissivistävänä koulutuksena sekä merkittävänä osana koulutusjatkumoa peruskoulusta ammatillisiin opintoihin tai korkeakouluun. Lukiokoulutus painottuu tällä hetkellä voimakkaasti ylioppilaskirjoituksiin, joissa mitataan lukion aikana hankittua osaamista. Tällä hetkellä taito- ja taideaineet eivät tässä mittauksessa ole mukana. Koulujen Musiikinopettajat toivoo että tulevaisuudessa myös musiikkia koskevia kysymyksiä olisi mukana ylioppilaskirjoituksissa. Mahdollisuuksia on monenlaisiin analysointi- ja kirjoitustehtäviin, joilla tietynlaista musiikkiosaamista voisi tuoda esiin hyödyntäen mm. teknologiaa ja kuva- sekä videomateriaalia. Taito- ja taideaineet ovat luontevia myös oppiainerajat ylittäviin tehtäviin.

Lukiosta valmistumisen aika on hektistä nuorille. Samana keväänä ovat monella ylioppilaskirjoitukset sekä pääsykokeet mahdolliseen tulevaan oppilaitokseen. Koulujen Musiikinopettajat ry:n mielestä, että lukion ja korkeakoulujen välinen siirtymä kaipaa kehittämistä. Kuitenkin KMO:n kanta on, että taito- ja taidealoille pääsykokeet ovat hyvin tärkeä osa valintaprosessia eivätkä lukio-opinnot tai ylioppilaskirjoitus voi korvata pääsykokeiden merkitystä hakuprosessissa. Pääsykokeilla on, ja tulee olla, tärkeä rooli osana hakuprosessia. Niihin on musiikin osalta usein valmistauduttu vuosia myös lukion ulkopuolella. Opettajankoulutukseen hakeuduttaessa soveltuvuus on hyvin tärkeä pääsykokeissa mitattava asia.

Lukiodiplomi on lukiolaiselle tällä hetkellä yksi mahdollisuus näyttää musiikkiosaamistaan. Lukiodiplomin asema toisen asteen ja korkea-asteen välillä on kuitenkin haastava, sillä diplomin suorittamismahdollisuudet ovat vaihtelevat ympäri Suomea ja lisäksi musiikkikurssien tarjonta myös vaihtelee. Haasteena on myös diplomin vertailukelpoisuus kansallisesti. Arvioinnissa yksittäisellä opettajalla on päätösvaltaa hyvin paljon ja arviointimenettelyt ovat moninaisia. Näistä syistä diplomit eivät ole vertailukelpoisia. Tietyn lukiodiplomin suorittamisesta voi saada tällä hetkellä osaan korkeakouluista lisäpisteen hakuprosessissa.

Lukion eri oppiaineiden ominaispiirteet on hyvä tunnistaa koulutuksen kehittämisprosesseissa. KMO toivoo kehittämistyössä myös huomioitavan nämä erityispiirteet. Musiikin osalta KMO näkee hyviä mahdollisuuksia ottaa oppiaine mukaan ylioppilaskirjoituksiin. Musiikki tapahtuu ajassa ja koulun musiikinopetuksessa tärkeimpiä arvoja ovat yhdessä tekeminen ja musiikin kokeminen. Tietynlaista musiikillista osaamista ja tietämystä on kuitenkin mahdollisuus mitata monilla tavoin. Erityislaatuisuutensa vuoksi musiikillisen osaamisen mittaamisessa kuitenkaan ei tule jättää huomiotta läsnäolon ja musiikillisen toiminnan kautta ilmenevää osaamista. KMO toivoo lukiokoulutusta sekä lukion ja korkea-asteen välisen jatkumon kehittämistä, mutta kuuluttaa oppiaineiden erityispiirteiden huomioimista kehitystyössä. Lisäksi toivomme ylioppilastutkintoa kehitettävän laajasti huomioiden myös nyt pois suljettujen oppiaineiden mahdollisuudet osana ylioppilastutkintoa.

Tiivistelmä:

  1. Taito- ja taideaineita tulisi nykyistä enemmän huomioida ylioppilaskirjoituksissa. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset mahdollistavat monenlaiset tehtävät ja tietynlaisen osaamisen ja ymmärryksen mittaamisen myös musiikin osalta.
  2. Lukiokoulutuksen ja korkea-asteen välistä jatkumoa on kehitettävä.
  3. KMO pitää valintakokeita tärkeinä ja mielekkäinä korkeakouluvalmiuksia mittaavana menettelynä edelleen taide- ja kasvatusaloilla.
  4. Lukiodiplomi tulee säilyttää ja sitä kehittää edelleen.

Lisätietoja:

Maiju Laurila, puheenjohtaja, Koulujen Musiikinopettajat ry, 0505602214, puheenjohtaja@koulujenmusiikinopettajat.fi


Tervetuloa KMO:n Kevätpäiville 2017!

Haluamme toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi KMO ry:n kevätpäiville maaliskuun lopussa Espooseen. Tänä vuonna KMO tarjoaa koulutuspäivän ruokailuineen jäsenille täysin ILMAISEKSI. Mukaan joukkoon mahtuu 45 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ohessa aikataulu ja info, jota täydennämme vielä ilmoittautumisajan loputtua. Kevätpäivien yhteydessä on myös yhdistyksen kevätkokous, joten tule mukaan vaikuttamaan ja vuorovaikuttamaan!

 

KOULUJEN MUSIIKINOPETTAJAT RY
KEVÄTPÄIVÄT 2017:
”VAIKUTA JA VUOROVAIKUTA”

Paikka: Näyttelykeskus WeeGee, Paletti (Ahertajantie 5, Espoo)
Aika: la 25.3.2017 klo 11-17
Kevätpäivät on Koulujen musiikinopettajat ry:n jäsenille ilmainen
(sis. koulutus, lounas ja kahvit).

 

OHJELMA

klo 11.00-11.15 Ilmoittautuminen ja tervetulosanat
                          KMO:n puheenjohtaja Maiju Laurila
klo 11.15-12.45 Ideoita vuorovaikutustustaitojen vahvistamiseen luokkatilanteessa,
                          Kouluttaja/tuottaja Elina Strikkinen, Rakata

”Improvisaatiopohjainen vuorovaikutuskoulutus tutustuttaa ilmaisun merkitykseen yhteistyössä. Eri yksiköistä ja erilaisista toimintakulttuureista peräisin olevat ihmiset saattavat nähdä toistensa toimintatavat, mielipiteet ja ideat joko esteinä ja hankaluuksina tai mahdollisuuksina uuden oppimiseen. Tavoitteena on löytää konkreettisia ilmaisun keinoja saada vuorovaikutus sujumaan mahdollisimman rakentavasti ja mielekkäästi, jotta saman katon alla toimimisesta saataisi lisähyötyä ja jotta kehitys ja uusien toimintatapojen omaksuminen olisi mahdollisimman helppoa ja houkuttelevaa.”

klo 12.45-13.45 Lounas ja kahvit Sis. Deli+Café (Näyttelykeskus WeeGee)
klo 13.45-14.30 Opastettu kokoelmanäyttelyn kiertokäynti: Kosketus

”Kosketus on Saastamoisen säätiön uudistunut kokoelmanäyttely. Näyttely muodostuu kolmesta osasta ja sen ydinteema on ihmisyys. Näyttelyn ensimmäinen osa, Ihminen, tila ja kohtaaminen, käsittelee taiteen kokemuksellisuutta ja vuorovaikutteisuutta keskittyen taiteen kohtaamiseen eli kommunikointiin teoksen ja vastaanottajan välillä. Näyttelyn toisessa osassa, Ihminen, identiteetti ja keho, pureudutaan ihmisyyden peruskysymyksiin. Tässä osassa tarkastellaan kuvataiteen tapoja esittää identiteettiä, kehollisuutta sekä ihmisen suhdetta historiaan ja muistoihin. Näyttelyn kolmannessa osassa, Ihminen ja valta, korostuu ajatus ihmisestä sosiaalisena ja hierarkkisena toimijana osana yhteisöä, yhteiskuntaa, globaaleja valtarakenteita ja ekosysteemiä.”

klo 14.30-16.30 Sävellystyöpaja Kosketus näyttelyn pohjalta
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian lehtori Riitta Tikkanen
klo 16.30-17.00 Koulujen musiikinopettajat ry kevätkokous

ILMOITTAUTUMINEN 28.2.2017 mennessä osoitteessa:
http://tinyurl.com/kevatpaivat17
Koulutukseen mahtuu rajallinen määrä osallistujia.

LISÄTIETOJA: koulutus (ät-merkki) koulujenmusiikinopettajat.fi


Vuoden musiikinopettajaksi 2016 valittiin Maija Kukila Juankoskelta

Vuoden musiikinopettajaksi 2016 valittiin Maija Kukila Juankoskelta. Maija Kukila sai palkinnon Educa-messujen yhteydessä 28.1. Hän on toiminut Juankoskella musiikin lehtorina vuodesta 2000.

Maija Kukila on saanut paljon aikaiseksi urallaan. Hän on ideoiva, aikaansaava ja suhtautuu työhönsä palavasieluisesti. Maijan repertuaariin musiikkikasvatuksen lisäksi kuuluvat niin draamakasvatus kuin kuvataide ja tanssikin.

Maija nauttii työstään, mikä ilmenee monenlaisina oppilaiden kanssa tehtyinä projekteina. Oppilaat säveltävät kuvaamataidon tunneilla tehtyjä töitä, tekevät keikkoja niin vanhain-kuin päiväkoteihinkin unohtamatta kahviloissa musisointia. Rajoja rikkovaa rohkeutta edustaa Kantele Palaa-projektin yhteydessä pois käytöstä siirretyn flyygelin polttaminen järven jäällä.

Maijan periaatteena on, että jokainen oppilas osaa ja oppii, ja yhdessä tekemällä luovuus kukoistaa ilman esiiintymisjännitystä. Jokainen ryhmä pääsee vuoden aikana ainakin kerran esiintymään ja taiteiden välisistä projekteja tuotetaan lähes joka viikko.

Musiikkiluokka, jonka suunnittelussa Maijalla on ollut merkittävä panos, on koulun sykkivä sydän. Se sijaitsee keskellä koulurakennusta. Äänieristetyn avattavan seinän avulla musiikkiluokka avautuu ruokalan ja koulun juhlasalin esiintymislavaksi.

Maija Kukila on mukana modernin taiteen museossa Emmassa järjestettävillä Kevätpäivillä 25.3. 2017 Espoossa.

Koulujen Musiikinopettajat ry palkitsee vuosittain esimerkillisen musiikinopettajan. Valinta tehdään vapaamuotoisten hakemusten perusteella syksyllä.

Maiju Laurila, puheenjohtaja, Koulujen Musiikinopettajat ry, 0505602214


KMO:n hallitus starttasi uuteen toimintavuoteen 2017

KMO:n hallitus kokousti ensimmäistä kertaa tälle vuodelle lauantaina 28.1.2017 Helsingin Akavatalolla. Vuoden Musiikinopettaja 2016 Maija Kukila kävi kokouksen alkuun juhlittavana ja kertomassa omasta työstään. Maijan elämänmakuisia tarinoita musiikinopetuksen kentältä kuunnellessa hallituslaiset nyökyttelivät tyytyväisenä – tunnustus meni oikeaan osoitteeseen.

Hallitus järjestäytyi vuodelle 2017 sopimalla salkkujaosta. Puheenjohtajana jatkaa kaksivuotiskautensa toista vuotta Maiju Laurila (Oulu) ja hänen tukenaan varapuheenjohtaja Mervi Paalanen (Ii). Raha-asioista huolehtii taloudenhoitaja Pietu Halonen (Kempele) ja Jouni Haapakoski (Espoo) pitää sihteerin kynää tottunein ottein. Tuore hallituslainen Päivi Sormunen (Joensuu) ottaa koppia paikallistoiminnan rakentamisesta ja juuri valmistunut opiskelijaedustaja Emmi Räisänen (Jyväskylä/Varkaus) huolehtii opiskelijatyöstä. Heta Lemminkäinen (Seinäjoki) vastaa yhdistyksen viestinnästä yhdessä tuoreen hallituskasvon Mikko Myllykosken (Jyväskylä) kanssa. Hanna Akkanen (Nurmijärvi) vastaa Pro Musica -tunnustusten organisoinnista. Tuula Jukola-Nuorteva (Helsinki) ja Laura Pukki (Jyväskylä) järjestävät yhdistyksen kevät- ja syyspäiviä. Sovittujen vastuualueiden ohella hallitus järjestäytyy projektitiimeiksi aina tarpeen mukaan. Hallituslaisten lisäksi KMO:n toimintaa pyörittävät palkatut ammattilaiset esimerkiksi taloushallinnossa ja tapahtumien tuottamisessa.

KMO:n julkaisutoiminta on aiemmin toiminut paperisen Unisono-lehden muodossa joka muuttui aikanaan verkkojulkaisuksi. Nyt hallitus miettii julkaisutoiminnan uudistamista ja työtä suunnittelemaan perustettiin kolmihenkinen tiimi. Samalla mietitään yhdistyksen visuaalisen ilmeen yhdenmukaistamista ja uudistamista.

Seuraava suurempi tapahtuma ovat KMO:n Kevätpäivät lauantaina 25.3.2017 jotka järjestetään tällä kertaa Espoon modernin taiteen museossa, Emmassa. Luvassa on workshoppeja, uusia ajatuksia ja samanhenkisten kollegoiden tapaamista. Yhdistyksen taloudellinen asema on nyt kohtuullisen hyvä. Niinpä KMO tarjoaa Kevätpäivät jäsenilleen ilmaiseksi. Kevätpäivien ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tarkempaa tietoa talven mittaan.

Näillä eväillä on hyvä jatkaa intopiukeena musiikkikasvatuksen täyteiseen toimintavuoteen!